ផ្សេងៗ

តើពួកយើងជានរណា?

ចម្លើយ៖ អ្នកកម្ចីប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ក៏ដូចជារងការឈឺចាប់នូវបំណុលជា

ច្រើនពីព្រោះកង្វះនូវការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្របពេលជាមួយគ្នា ធនាគារនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងទៅលើសក្តានុពលនៃអតិថិជន នៅក្រោមការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងខ្លា  ជាមួយនឹងការចំណាយដែលទាប។

ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនSpean Luy បានរកឃើញនូវគំនិតមួយដោយបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអាចផ្ជាប់គ្នាដូចជាស្ពាន។

អ្វីៗប្រកបដោយការឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល ជាមួយនឹងការចំណាយទាបសម្រាប់អ្នកកម្ចី បន្ថែមពីនេះការប្រើប្រាស់បណ្តាញរបស់ពួកយើងគឺ ១០០% ដោយមិនគិតថ្លៃ។

សំនួរ៖ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការកម្ចីប្រាក់?

ចម្លើយ៖ វាពិតជាងាយស្រួលណាស់។

សូមជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីប្រភេទណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្តនៅលើទំព័រលើបំផុត។ នៅទំព័រលទ្ធផល សូមជ្រើសរើសអ្វីដែលសមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។ សូមចុចលើពាក្យអនុវត្ត នោះវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ទំព័របញ្ចាក់។

បន្ទាប់់ពីអ្នកចុចទៅលើពាក្យ ផ្ញើរ ក្រុមការងាររបស់ Spean Luy នឹងការធ្វើការផ្ញើរពត៍មានទៅកាន់ធនាគារផ្ទាល់ បន្ទាប់មកធនាគារនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃដែលធ្វើការ។ ជាលទ្ធផល អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការសាកសួរពត៍មាននៅតាមធនាគារដោយផ្ទាល់ឡើយ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះវេបសាយរបស់ពួកយើង? សូមផ្តល់យោបល់របស់អ្នក។