ផ្សេងៗ

តើអតិផរណាល្អ?

ប៉ុន្តែជាទូទៅអតិផរណាទាបនាំមកនូវសេដ្ឋកិច្ចល្អ។ ហេតុផលមានដូជខាងក្រោម៖

1 ទំនិញមានតំលៃថ្លៃ ទើបក្រុមហ៊ុនអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន

2 ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ឱ្យប្រាក់ខែច្រើនដល់បុគ្គលិក មនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលបានការងារ

3 ដោយមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អប្រសើរជាងមុន មនុស្សអាចទិញទំនិញបានច្រើន

4 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនទៅៗ

ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើទំនិញកាន់តែថ្លៃ?

1 ប្រជាជនបញ្ឈប់ការទិញ

2 ក្រុមហ៊ុនទទួលប្រាក់ចំណេញតិច

3 ប្រាក់ខែតិច ប្រជាជនបាត់បង់ការងារ

4 ទំនិញចុះថ្លៃវិញ

នេះត្រូវបានគេហៅថាបរិត្តផរណា។

ធនាគារកណ្តាលគ្រប់គ្រងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពសម្រាប់បញ្ហានេះ។

យើងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចល្អរបស់យើងដោយវិធីនេះ។