ផ្សេងៗ

តើអតិផរណាល្អ? Is inflation good?

 

ប៉ុន្តែជាទូទៅអតិផរណាទាបនាំមកនូវសេដ្ឋកិច្ចល្អ។ ហេតុផលមានដូជខាងក្រោម៖

1 ទំនិញមានតំលៃថ្លៃ ទើបក្រុមហ៊ុនអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន

2 ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ឱ្យប្រាក់ខែច្រើនដល់បុគ្គលិក មនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលបានការងារ

3 ដោយមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អប្រសើរជាងមុន មនុស្សអាចទិញទំនិញបានច្រើន

4 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនទៅៗ

ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើទំនិញកាន់តែថ្លៃ?

1 ប្រជាជនបញ្ឈប់ការទិញ

2 ក្រុមហ៊ុនទទួលប្រាក់ចំណេញតិច

3 ប្រាក់ខែតិច ប្រជាជនបាត់បង់ការងារ

4 ទំនិញចុះថ្លៃវិញ

 

នេះត្រូវបានគេហៅថាបរិត្តផរណា។

 

ធនាគារកណ្តាលគ្រប់គ្រងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពសម្រាប់បញ្ហានេះ។

 

យើងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចល្អរបស់យើងដោយវិធីនេះ។

 

 

Is inflation good?

 

Hyperinflation in Zimbabwe and Hungary caused many bag things, but is inflation always bad?

 

There is no perfect answer.

 

If we knew, all countries should be happy with their economy!

 

Inflation means price for goods gets higher.

 

But generally speaking, low inflation brings good economy.

 

Here is why.