ផ្សេងៗ

តើអតិផរណាល្អ? Is inflation good?

 

តើអតិផរណាល្អ?

 

អតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរនៅហ្ស៊ីមបាវេបង្ករឿនអាក្រក់ជាច្រើន ប៉ុន្តែអតិផរណាតែងតែអាក្រក់ឬ?

 

គ្មានចម្លើយល្អឥតខ្ចោះទេ។

 

ប្រសិនបើយើងបានដឹងបណ្តាប្រទេសទាំងអស់គួរតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ! អតិផរណាមានន័យថាតម្លៃទំនិញកើនឡើង។