លុយ

នៅហុងគ្រី In Hungary

 

នៅហុងគ្រី

 

អ្វីដែលខុសគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រី។

 

អតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត។

 

នេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើង។ ហុងគ្រីចាញ់សង្រ្គាមលោកលើទី២ និងស្ទើរគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំផ្លាញ។