លុយ

តើមានសូន្យប៉ុន្មានលើក្រដាសប្រាក់?

នៅប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្រដាសប្រាក់ធំជាងគេបំផុតគឺ 1,000,000,000,000,000,000,000 pengo។

តើអ្នកជឿទេ?

វាមានតម្លៃតែ 2 ដុល្លារអាមេរិក។

ហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវចេញលុយបែបនេះ?