លុយ

តើមានសូន្យប៉ុន្មានលើក្រដាសប្រាក់? How many 0s on moneynote?

 

តើមានសូន្យប៉ុន្មានលើក្រដាសប្រាក់?

 

 

តើអ្នកដឹងថាប្រទេសណាមានក្រដាសធំបំផុត ឬទេ?

 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រដាសធំបំផុតគឺ 100,000 រៀល ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតមានចំនួនសូន្យលើសនេះទៀត។

 

ប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រដាសធំបំផុតគឺ 100,000,000,000,000 ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ។

នៅមានច្រើនជាងនេះទៀត។