លុយ

លុយតូចបំផុត Smallest money

លុយតូចបំផុត

មួយធំជាងគេបំផុតគឺ ជាង3 ម៉ែត្រនិង 5 តោនជាង។

 

នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ លុយក្រដាសNotgeld មានទំហំ 18mm x 12mm។

វាគឺប៉ុនក្រចករបស់អ្នក!

 

Notgeldមានន័យថា “ប្រាក់អាសន្ន” ។

 

ប្រជាជនប្រើវាក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

 

ធនាគារឯកជនមិនមែនធនាគារកណ្តាលទេ ជាអ្នកចេញប្រាក់នេះ ដោយសារតែតម្លៃលោហៈធាតុដើម្បីផលិតប្រាក់កាក់នៅធនាគារកណ្តាលថ្លៃ ហើយលោហៈធាតុត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតអាវុធ។

 

ដូច្នេះក្រដាសត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតលុយជំនួសឱ្យកាក់។

 

 

Smallest money

 

The biggest one was 3 meters high and 5 ton.

 

So how about the smallest one?

 

In Germany, there was papermoney “Notgeld” whose size was 12mm x 18mm.

 

It was as big as your nail!

 

Notgeld meant “Emergency money”. People used it during World War 1 in Germany.

 

Private banks, not central bank, issued this money because the metal price to produce coins at central bank became expensive and metals were needed for weapons. Thus paper was used to make money instead of coins.