ការសន្

ប្រាក់បញ្ញើ Why saving is important?

ប្រាក់បញ្ញើ

មានន័យថាអ្នករក្សាប្រាក់នៅធនាគារ។

 

ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់?

 

1 មានសុវត្ថិភាពជាងការរក្សាលុយនៅផ្ទះ។

2 ចំណេញការប្រាក់។ លុយបន្ថែមជារៀងរាល់ខែ!

3 ប្រើវាសម្រាប់អាសន្ន ដូចជាការវះកាត់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក “។

4 សម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក ដូចជាចូលសាកលវិទ្យាល័យ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទិញរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតែប្រើប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ វាជាការលំបាកក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយធំបែបនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកសន្សំលុយបន្តិចម្តងជារៀងរាល់ខែ ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងច្រើននាពេលអនាគត។ បន្ថែមពីនេះ វាជាការល្អសម្រាប់ពិន្ទុឥណទាន ដោយសារតែធនាគារគិតថាអ្នកមានផែនការល្អនិងអាចសងប្រាក់កម្ចី។

 

ប្រភេទនៃប្រាប់បញ្ញើ

 

 

 

ជាចម្បងមាន 2 ប្រភេទ៖

1) សន្សំៈ អ្នកអាចដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា។

2) ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ៈ អ្នកកំណត់ពេលវេលា និងមិនអាចដករហូតដល់កាលកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់។ ធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមានទទួលប្រាក់បញ្ញើ។ តើធនាគារណាដែលល្អប្រសើរជាងគេ? សូមពិនិត្យមើល!

 

Go to next page to read in English