កាតឥណទាន

ឥណទានជាអ្វី? What is credit?

ឥណទានជាអ្វី?

 

បន្ទាប់ពីអ្នកស្នើសុំ ធនាគារនឹងវាយតម្លៃពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក។

 

ឥណទានជាអ្វី?

 

ឥណទានគឺជាលទ្ធភាពរបស់អ្នកក្នុងការសងបំណុល ហើយវាអាចជួយធនាគារសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេគួរអនុញ្ញាតផ្តល់កម្ចីអោយអ្នកឬមិនគួឬ។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានឥណទានល្អ វាជាការងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីនិងអត្រាការប្រាក់ក៏ទាប។

 

ធនាគារនីមួយៗមានប្រព័ន្ធវាយតម្លៃខុសគ្នា ប៉ុន្តែភាគច្រើន ពួកគេពិនិត្យមើលកម្ចីធនាគារមុនរបស់អ្នក ប្រវត្តិសងប្រាក់ ចំណូលប្រចាំខែ ការងារ វត្ថុបញ្ចាំ-ល-។

 

អ្នកត្រូវតែប្រាប់ការពិតពីព្រោះពួកគេនឹងរកឃើញបើអ្នកនិយាយកុហក។ លើសពីនេះទៀតពួកគេក៏ពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកផងដែរ។

 

ស្រមៃមើលប្រសិនបើអ្នកជាមន្រ្តីឥណទាន។

 

អ្នកនឹងមិនបានផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីទៅនរណាម្នាក់ដែលគួរអោយសង្ស័យទេមែនទេ?

 

Go to next page for English ver.