លុយ

មនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើ តម្លៃនៃលុយ

វាជារឿងធម្មតា។

នេះគឺដោយសារអ្នកគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាវាគឺជាប្រាក់ និងមានតម្លៃ 100ដុល្លារ ។

នៅសម័យបុរាណ ទំនិញត្រូវបានប្រើជាលុយ ដោយសារពួកវាមានតម្លៃ ដូចជាមាសជាដើម។

ក្រោយមកទៀត នៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមប្រើលុយក្រដាស វាមិនត្រឹមគ្រាន់តែជាក្រដាសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេធានាថាយើងអាចផ្លាស់ប្តូរវា អោយស្មើនឹងចំនួនរបស់មាសឬប្រាក់បាន។

ទោះជាយ៉ាងណា លុយរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺគ្រាន់តែជាក្រដាសប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរវាទៅជាមាសឬប្រាក់ទេ គ្រាន់តែមនុស្សជឿថា វាមានតម្លៃ។

នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើលុយក្រដាស។

នៅលើលោកនេះ មានប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យអ្នកជឿជាក់លើតម្លៃនៃលុុយ។

ឧទាហរណ៍ៈ មានតែធនាគារកណ្តាលទេដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការបោះពុម្ពរូបិយប័ណ្ណ និងគ្រប់គ្រងលើបរិមាណនៃរូបិយប័ណ្ណនិងឥណទាន។