លុយ

មនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើ តម្លៃនៃលុយ Everyone believes value of money

 

វាជារឿងធម្មតា។

 

នេះគឺដោយសារអ្នកគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាវាគឺជាប្រាក់ និងមានតម្លៃ 100ដុុល្លារ ។

 

នៅសម័យបុរាណ ទំនិញត្រូវបានប្រើជាលុយ ដោយសារពួកវាមានតម្លៃ ដូចជាមាសជាដើម។

 

ក្រោយមកទៀត នៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមប្រើលុយក្រដាស វាមិនត្រឹមគ្រាន់តែជាក្រដាសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេធានាថាយើងអាចផ្លាស់ប្តូរវា អោយស្មើនឹងចំនួនរបស់មាសឬប្រាក់បាន។

 

ទោះជាយ៉ាងណា លុយរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺគ្រាន់តែជាក្រដាសប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរវាទៅជាមាសឬប្រាក់ទេ គ្រាន់តែមនុស្សជឿថា វាមានតម្លៃ។

 

នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើលុយក្រដាស។

 

នៅលើលោកនេះ មានប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យអ្នកជឿជាក់លើតម្លៃនៃលុុយ។

 

ឧទាហរណ៍ៈ មានតែធនាគារកណ្តាលទេដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការបោះពុម្ពរូបិយប័ណ្ណ និងគ្រប់គ្រងលើបរិមាណនៃរូបិយប័ណ្ណនិងឥណទាន។

 

To read in English, please go to next page