លុយ

មនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើ តម្លៃនៃលុយ Everyone believes value of money

មនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើ តម្លៃនៃលុយ

 

លុយគឺគ្រាន់តែជាសន្លឹកក្រដាសមួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាវាមានតម្លៃ?

 

 

សូមអានអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

 

លុយគឺគ្រាន់តែជាសន្លឹកក្រដាស។ ប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់ជឿថា 10០ដុល្លារ គឺជាលុយ អ្នកនឹងប្រើវាដើម្បីជូតច្រមុះ យកមកកត់ត្រា បត់ក្រដាស ឬអោយវាទៅពពែសុី ដោយសារតែវាគ្មានតម្លៃ។

 

 

ចុះបើអ្នកគូរមុខរបស់អ្នកនៅលើសន្លឹកក្រដាសមួយ ហើយនិយាយថាវាគឺ ១០០ដុុល្លារ អ្នកនឹងមិនអាចប្រើវានៅក្នុងហាងបានទេ ត្រូវទេ?

 

ហេតុអ្វីបានជាលុយក្រដាស អាចត្រូវបានប្រើជាលុយ?