កាតឥណទាន

លុយ ត្រូវតែជាលុយគ្រប់ពេលវេលា

នៅប្រទេសខ្លះ ដូចភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក មនុស្សប្រើសត្វពស់ គ្រឿងអលង្ការ និងសូម្បីតែដំឡូង ជាលុយ តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេ ព្រោះរាល់ពេល ពួកគេត្រូវវាស់ទម្ងន់ឬទំហំរបស់វា។

ក្រោយមក មនុស្សចាប់ផ្តើមប្រើលោហៈ ដូចជាមាសនិងប្រាក់ ព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការផលិត និងកំណត់តម្លៃ។

ក្រោយមកទៀត កាក់ត្រូវបានចាប់ផ្តើមផលិតដោយសារកាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណភាពដូចគ្នា និងាយស្រួលក្នុងការរាប់។

បន្ទាប់មក មនុស្សបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រ ដោយសារវាមិនធ្ងន់។