កាតឥណទាន

លុយ ត្រូវតែជាលុយគ្រប់ពេលវេលា Money has to be money all the time

លុយ ត្រូវតែជាលុយគ្រប់ពេលវេលា

 

នៅក្នុងសម័យបុរាណ តើមួយណាខាងក្រោមនេះ គឺជារូបិយប័ណ្ណ?

 

ក) ពស់

 

ខ) គ្រឿងអលង្ការ

 

គ) កាំបិត

 

ឃ) ប្រដាប់រំម៉ត់ដំឡូង

ទំនិញនីមួយៗ មានតម្លៃផ្សេងគ្នា។ ដូច្នេះ រូបិយប័ណ្ណគួរតែមានចំនួននិងតម្លៃស្មើគ្នា។

 

 

សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានក្រដាសលុយ និងកាក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

 

ប៉ុន្ដែនៅសម័យបុរាណ របស់ប្រភេទផ្សេងគ្នាជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើជារូបិយប័ណ្ណដូចជា៖ ខ្យង កាំបិត ឬអំបិល ត្រូវបានគេប្រើជាលុយ។