ការសន្

តើធនាគារធ្វើអ្វីខ្លះ?

សូមស្រមៃមើល បើថ្ងៃមួយគ្មានធនាគារ…

អ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលត្រូវតែស្វែងរកគ្នាគ្រប់ពេលវេលា មិនថារស់នៅកន្លែងណាទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការសន្សំគ្រប់គ្រាន់ឬទទួលបានកម្ចី អ្នកនឹងមិនអាចចូលសាកលវិទ្យាល័យ គ្មានឡាន គ្មានផ្ទះ គ្មានការពង្រីកអាជីវកម្មអ្វីទាំងអស់។

វាពិតជាពិបាកណាស់់ មែនទេ?

ដូច្នេះ ទើបគេនិយាយថាធនាគារបានជួយយើងក្នុងទម្រង់ជាច្រើន។