ព័ត៌មាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ MFI look for help from ministries

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

 

មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសឱ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ការប្រាក់មិនអោយលើសពី 18%ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលអនុវត្តចាប់ពីខែមេសា។

 

ចំពោះបញ្ហានេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូមួយចំនួនមានហានិភ័យអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្ស័យធុន។ ដូចនេះ ពួកគេត្រូវការជំនួយអន្តរាគមន៏ពីររដ្ឋាភិបាល ឬក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ។

 

លោក ប៊ុន មុន្នី ទីប្រឹក្សា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បាន​លើក​ឡើង​ថា លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បាន​បង្ហាញ​ជំហរ ផ្តល់​អន្តរាគមន៍ ដោយ​គ្រោង​បង្កើត​គណៈកម្មាការ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង ហើយ​សន្យា​ជួយ​សម្រួល​លក្ខខណ្ឌ​ពន្ធដារ​មួយ​ចំនួន​។

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖

 

Go to next page to read in English